Regler & Villkor

1. Definition

I dessa villkor:

1.1 Leverantören betyder Puckator European Distribution Centre Sp. z.o.o, företagsnummer 0000905978 (KRS), 389391683 (REGON), vars registrerade kontor är Puckator European Distribution Centre Sp. z.o.o, Ul. Graniczna 8AA, 54-610 Wrocław, Poland.

1.2 Kunden betyder företaget eller personen som köper Varor från Leverantören.

1.3 Varorna betyder produkterna (eller en del av dem) på Ordern.

1.4 Ordern betyder Kundens order för Varorna, enligt Kundens inköpsorderformulär.

1.5 Villkor: reglerna och villkoren i detta dokument.

1.6 Kontrakt: kontraktet mellan Leverantören och Kunden för försäljning och köp av Varor i enlighet med dessa Villkor.

1.7 Force Majeur: omständigheter som ligger utanför en parts rimliga kontroll och som (i) är oberoende av parterna och (ii), vid den tidpunkt då avtalet ingicks inte kunde förutses och (iii) vars följder inte kunde ha förhindrats genom normala försiktighetsåtgärder.

1.8 Tolkning:

1.8.1 Hänvisning till en lag eller lagstadgade bestämmelser är en hänvisning till den lag som gällde vid tidpunkten för händelsen och som parterna härleder rättslig verkan från.

1.8.2 Fraser som inleds med orden "inklusive", "inkludera", "i synnerhet" eller liknande uttryck ska tolkas som exempel och ska inte begränsa innebörden av de ord som föregår dessa ord.

1.8.3 En hänvisning till skrivet eller skriftligt inkluderar e-post och alla andra dokumenterade former av kommunikation som är tillåtna enligt lagstadgade bestämmelser.

1.8.4 Rubrikerna i dessa villkor är endast avsedda att underlätta och ska inte påverka tolkningen av dem.

2. Varor

2.1 Varorna bekstivs i Leverantörens katalog.

2.2 Leverantören förbehåller sig rätten att ändra specifikationen för varorna om det krävs enligt lagstadgade eller regulatoriska krav.

3. Exklusivitet

Exklusivitet för en produkt eller design kan endast ges till en Kund om ett skriftligt samtycke i förväg har överenskommits med Leverantören.

4. Leverans och restordrar

4.1 Leverantören ska leverera Varorna till den plats som anges i beställningen eller till en annan plats som Leverantören har kommit överens om med Kunden. ("Leveransplats").

4.2 Leveransen är slutförd när Varorna har lastats av på Leveransplatsen.

4.3 Leveransdatum anges i god tro men kan inte garanteras. Sådana datum är endast ungefärliga och har ingen avtalsverkan och Leverantören ska inte ådra sig något ansvar på grund av misslyckande att leverera på ett visst eller vissa datum. Leverantören ska inte vara ansvarig för förseningar i leveransen av Varorna som orsakas av en force majeure-händelse eller Kundens misslyckande att förse leverantören med lämpliga leveransinstruktioner.

4.4 Leverantören förbehåller sig rätten att göra leveranser i delar och att skicka en separat faktura för varje del. Eventuella förseningar i leveransen eller brister i en del-leverans ger inte Kunden rätt att annullera någon annan del.

4.5 Om inget annat anges skickas Varor som är på restorder i efterhand för icke-proforma och kreditkunder utan att Köparen kontaktas. Om köparen vill bli kontaktad innan varorna skickas måste han/hon meddela Leverantören när han/hon lägger sin beställning.

4.6 Eventuella avvikelser i leveransen måste anmälas skriftligen till Leverantören inom 7 dagar efter leveransen, annars förlorar Kunden rätten att göra anspråk i detta avseende.

4.7 Om Leverantören misslyckas att leverera Varorna ska leverantörens ansvar begränsas till de kostnader och utgifter som Kunden har haft för att skaffa ersättningsvaror, minus priset för Varorna. Ansvar för förlorad vinst är också uteslutet.

4.8 Eventuella tullavgifter som uppstår vid leverans till Kunder utomlands, inklusive importskatt, ska betalas av Kunden. All dokumentation levereras korrekt på utländska förpackningar, men om Leverantören ådrar sig kostnader för import av varor kommer dessa kostnader att överföras till Kunden.

5. Kvalitet

5.1 Leverantören garanterar att varorna vid leverans ska:

5.1.1 överensstämmer med beskrivningen av dem, och

5.1.2 vara fria från materiella fel i konstruktion, material och utförande, och

5.1.3 vara av tillfredsställande kvalitet

5.1.4 uppfyller de Polska standarderna och har rätt att bedriva handel på EU:s territorium.

5.2 Om inte annat följer av klausul 5.3, om:

5.2.1 Kunden meddelar omedelbart Leverantören skriftligen om han/hon upptäcker att några eller alla Varor inte uppfyller den garanti som anges i klausul 5.1 senast inom tre dagar efter leveransen;

5.2.2 Leverantören ges en rimlig möjlighet att undersöka dessa varor; och

5.2.3 Kunden returnerar sådana Varor till Leverantörens verksamhetsställe på Kundens bekostnad, ska Leverantören, enligt eget val, reparera eller byta ut de defekta Varorna, eller återbetala priset för de defekta Varorna i sin helhet.

5.3 Leverantören ska inte vara ansvarig för att Varorna inte överensstämmer med klausul 5.1 i något av följande fall:

5.3.1 Kunden använder Varorna ytterligare efter att ha meddelat Leverantören i enlighet med klausul 5.2;

5.3.2 felet beror på att Kunden har misslyckats att följa Leverantörens muntliga eller skriftliga anvisningar om förvaring, idrifttagning, installation, användning och underhåll av Varorna;

5.3.3 felet uppstår till följd av att Leverantören följer en ritning, konstruktion eller specifikation som tillhandahållits av Kunden;

5.3.4 Kunden ändrar eller reparerar sådana Varor utan Leverantörens skriftliga medgivande;

5.3.5 felet har orsakats av orsaker som inte är relaterade till Leverantören, eller

5.3.6 Varorna skiljer sig från beskrivningen till följd av ändringar som gjorts för att säkerställa att de uppfyller tillämpliga lagstadgade eller föreskrivna krav.

6. Ägande och Risk

6.1 Risken för Varorna övergår till Kunden när leveransen är slutförd.

6.2 Äganderätten till Varorna övergår inte till Kunden förrän:

6.2.1 Leverantören erhåller full betalning (kontant eller med godkända medel) för Varorna och alla andra varor som Leverantören har levererat till Kunden, i vilket fall äganderätten till Varorna övergår vid tidpunkten för betalningen av alla sådana belopp, och

6.2.2 Kunden säljer Varorna vidare, i vilket fall äganderätten till Varorna ska övergå till Kunden vid den tidpunkt som anges i klausul 6.4.

6.3 Fram till dess att äganderätten till Varorna har övergått till Kunden ska Kunden:

6.3.1 förvara Varorna separat från alla andra varor som innehas av Kunden, så att de förblir lätt identifierbara som Leverantörens egendom;

6.3.2 inte avlägsna, vanställa eller skymma identifieringsmärken eller förpackningar på eller i anslutning till Varorna;

6.3.4 hålla Varorna i tillfredsställande skick och hålla dem försäkrade mot alla risker till fullt pris från och med leveransdagen;

6.3.5 meddela Leverantören omedelbart om den blir föremål för någon av de händelser som anges i klausul 16.5, och

6.3.6 ge Leverantören sådan information om Varorna som Leverantören kan begära då och då.

6.4 Kunden får sälja vidare eller använda Varorna i sin ordinarie verksamhet (men inte på annat sätt) innan Leverantören erhåller betalning för Varorna. Om Kunden säljer Varorna vidare före denna tidpunkt:

6.4.1 den gör det i egenskap av huvudman och inte som Leverantörens ombud, och

6.4.2 äganderätten till Varorna ska övergå från Leverantören till Kunden omedelbart före den tidpunkt då Kundens vidareförsäljning sker.

6.5 Om Kunden, innan äganderätten till Varorna övergår till Kunden, blir föremål för någon av de händelser som anges i paragraf 16.5, ska Leverantören, utan att begränsa någon annan rättighet eller åtgärd som Leverantören kan ha:

6.5.1 Kundens rätt att sälja Varorna vidare eller använda dem inom ramen för sin ordinarie verksamhet upphör omedelbart.

6.5.2 Leverantören kan när som helst:

6.5.2.1 kräva att Kunden överlämnar alla Varor i sin besittning som inte har sålts vidare eller oåterkalleligt införlivats i en annan produkt, och

6.5.2.2 om Kunden inte gör det utan dröjsmål, ta sig in i Kundens eller en tredje parts lokaler där Varorna förvaras för att hämta dem.

7. Priser

7.1 Priset på Varorna ska vara det pris som anges i Beställningen eller, om inget pris anges, det pris som anges i Leverantörens publicerade prislista som gäller på leveransdagen.

7.2 Priset på Varorna:

7.2.1 omfattar inte belopp för mervärdesskatt (moms), som Kunden ska betala till Leverantören enligt gällande skattesats, och

7.2.2 utesluter kostnader och avgifter för förpackning, försäkring och transport av Varorna, vilka ska faktureras till Kunden.

7.3 Om inget annat avtal har ingåtts i förväg ska alla varuprover som skickas betalas.

8. Betalningsvillkor

8.1 Leverantören kan fakturera kunden för Varorna vid eller när som helst efter avsändandet.

8.2 Om betalningsvillkor för kreditkonton har avtalats ska betalning av sådana fakturor ske inom 30 dagar från fakturadatumet, om inte annat skriftligen anges av Leverantören eller om inget annat anges i dessa villkor.

8.3 Leverantören kan när som helst ändra eller återkalla en beviljad kredit till Kunden.

8.4 Om Kunden misslyckas att göra någon betalning till Leverantören enligt avtalet på förfallodagen ska Kunden betala lagstadgad dröjsmålsränta vid handelstransaktioner.

8.5 Kunden ska betala alla belopp som ska betalas enligt avtalet i sin helhet utan kvittning, motkrav, avdrag eller innehållande.

9. Returpolicy

9.1 Om Kunden av någon anledning inte är helt nöjd med sin beställning kan han/hon returnera en eller alla Varor i originalförpackningen för återbetalning inom 14 dagar efter leverans enligt följande villkor.

9.2 Kunden måste skriftligen informera Leverantören om sin avsikt att returnera varorna inom 7 dagar efter mottagandet av varorna.

9.3 Kunden måste invänta Leverantörens svar via e-post innan han eller hon returnerar Varorna. Leverantören kan korrespondera med Kunden för att diskutera Varornas skick i fråga.

9.4 Kunden måste returnera varorna till Leverantören med ett registrerat/spårningsbart leveranssätt (vilket kräver en underskrift av mottagaren).

9.5 Om Leverantören hämtar varorna måste Kunden stå för kostnaden för returleveransen, om inte ett tidigare avtal har ingåtts.

9.6 Leverantören kan inte kreditera eller återbetala returer som de tar emot i ett osäljbart skick eller som har gått förlorade under transporten. Kunden måste behålla sitt ursprungliga registrerade/spårningsbara postkvitto om Leverantören kräver bevis på returen i det osannolika fallet att Kundens returpaket inte når Leverantören.

9.7 Alla returnerade produkter måste vara i originalförpackningen. Om Kunden har öppnat produktförpackningen, skadat förpackningen eller märkt produkterna så att de inte kan återanvändas, förbehåller sig Leverantören rätten att endast ge Kunden en partiell återbetalning. Varor som levereras i en display kan endast returneras som en hel display.

9.8 Om Kunden returnerar varor på grund av transportskador, eller på grund av att fel produkter har levererats, eller på grund av att de levererade produkterna skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs på webbplatsen, har Kunden, med förbehåll för ovanstående villkor, rätt till återbetalning av det fullständiga produktpriset för den returnerade produkten/produkterna, och kostnaden för returleverans kommer att täckas av Leverantören.

10. Policy för Försäljning eller Retur/Byte

Leverantören erbjuder under inga omständigheter en policy för försäljning eller retur eller en policy för utbyte.

11. Avbeställning

11.1 Om Kunden vill annullera en beställning ska kunden snarast möjligt skriftligen informera Leverantören om detta.

11.2 Om Leverantören får en instruktion om annullering av beställningen innan Varorna har skickats har Kunden rätt till full återbetalning av det totala beställningspriset.

11.3 Om Leverantören får en annullering av beställningen efter avsändning kan Kunden inte längre annullera sin beställning. Kunden har dock rätt att returnera varorna till Leverantören i enlighet med klausul 9.

12. Upphörande

12.1 Utan att begränsa sina andra rättigheter eller rättsmedel kan Leverantören säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom att skriftligen meddela Kunden om:

12.1.1 Kunden begår ett väsentligt brott mot något villkor i avtalet och (om ett sådant brott kan avhjälpas) underlåter att avhjälpa detta brott inom 30 dagar från det att parten skriftligen underrättats om att göra det;

12.1.2 Kunden avbryter, hotar att avbryta, upphör eller hotar att upphöra med hela eller en väsentlig del av sin verksamhet, eller

12.1.3 Kundens finansiella ställning försämras i sådan utsträckning att Leverantören anser att Kundens förmåga att på ett adekvat sätt uppfylla sina skyldigheter enligt Kontraktet har äventyrats.

12.2 Utan att begränsa sina andra rättigheter eller rättsmedel får Leverantören avbryta leveransen av Varorna enligt Kontraktet om Kunden blir föremål för någon av de händelser som anges i klausul 12.1.1 till klausul 12.1.3, eller om Leverantören rimligen tror att Kunden är på väg att bli föremål för någon av dem, eller om Kunden misslyckas att betala något belopp som är förfallet till betalning enligt detta Kontrakt på förfallodagen för betalningen.

12.3 Utan att begränsa sina andra rättigheter eller rättsmedel kan Leverantören säga upp Kontraktet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Kunden om Kunden misslyckas att betala något belopp som ska betalas enligt Kontraktet på förfallodagen för betalning.

12.4 Vid uppsägning av Kontraktet av någon anledning ska Kunden omedelbart betala alla Leverantörens utestående obetalda fakturor och ränta till Leverantören.

12.5 Uppsägning av avtalet ska inte påverka några av parternas rättigheter och rättsmedel som har uppstått vid uppsägningen, inklusive rätten att kräva skadestånd för brott mot detta avtal som förelåg vid eller före uppsägningsdatumet.

12.6 Alla bestämmelser i avtalet som uttryckligen eller underförstått är avsedda att träda i kraft eller fortsätta att gälla vid eller efter uppsägningen ska fortsätta att gälla fullt ut.

13. Reservation av varor

Inga varor är reserverade för Köparen, om inte annat överenskommits med Leverantören innan beställning/inköpsorder läggs.

14. Varumärken/Varumärkesskydd

“Puckator” är ett registrerat varumärke som tillhör Leverantören i Storbritannien och/eller andra länder.

15. Upphovsrätt

All design, förpackning, text, grafik, urvalet och arrangemanget av dessa, samt alla programkompileringar, underliggande källkod för webbplatsen, programvara (inklusive applets) och allt annat material är upphovsrättsligt skyddade av Leverantören. Och dess dotterbolag eller deras innehålls- och teknikleverantörer. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

16. Garanti & Ansvar

16.1 Leverantören är inte ansvarig gentemot Kunden för brister i den levererade kvantiteten om inte Kunden meddelar leverantören om eventuella krav på bristande leverans inom sju dagar efter mottagandet av varorna;

16.2 Leverantören ska inte vara ansvarig gentemot Kunden för skada på eller förlust av Varorna eller någon del av dem under transport (när varorna transporteras av Leverantörens egen transport eller av en transportör för Leverantörens räkning) såvida inte Kunden underrättar Leverantören om ett sådant anspråk inom 7 dagar efter mottagandet av varorna eller 14 dagar efter det avsändningsdatum som anges i Leverantörens avisering, beroende på vilket datum som infaller först.

16.3 Med förbehåll för klausul 15.5 ska Leverantören inte vara ansvarig gentemot Kunden för förlust av vinst som uppstår eller har samband med avtalet.

16.4 Leverantören ska inte vara ansvarig gentemot Kunden för fel i varorna som orsakats av någon handling, försummelse eller underlåtenhet av Kunden eller någon tredje part.

16.5 Ingenting i dessa Villkor ska begränsa eller utesluta Leverantörens ansvar för:

16.5.1 dödsfall eller personskada som orsakats av dess vårdslöshet eller vårdslöshet hos dess anställda, agenter eller underleverantörer (i tillämpliga fall);

16.5.2 bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

16.6 Leverantörens totala ansvar gentemot Kunden med avseende på alla andra förluster som uppstår enligt eller i samband med Kontraktet, oavsett om det rör sig om avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, får under inga omständigheter överstiga 100 % av priset på Varorna.

17. Force majeure

Ingen av parterna ska bryta mot detta avtal eller vara ansvarig för försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal om förseningen eller underlåtenheten beror på en force majeure-händelse. Om förseningen eller underlåtenheten att fullgöra sina skyldigheter pågår i två månader får den part som inte berörs säga upp detta avtal genom att lämna ett skriftligt meddelande om 30 dagar till den berörda parten.

18. Tredje parts rättigheter

Leverantören ger ingen villkorlig garanti eller försäkran, vare sig uttrycklig eller underförstådd, om att varorna inte kommer att inkräkta på tredje parts rättigheter när de exporteras till eller används eller säljs vidare i något land utanför Storbritannien. Kunden är ensam ansvarig för att fastställa om varorna lagligen kan exporteras, användas eller säljas vidare och ska hålla Leverantören utan alla ansvar, fordringar, förluster och kostnader som uppstår på grund av ett intrång eller påstått intrång i tredje parts rättigheter på grund av sådan export, användning eller vidareförsäljning.

19. Sekretess & dataskydd

19.1 Ingen part får använda någon annan parts konfidentiella information i något annat syfte än för att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt eller i samband med detta avtal.

19.2 Vardera part förbinder sig att inte vid någon tidpunkt avslöja konfidentiell information om den andra partens verksamhet, affärer, kunder, klienter eller leverantörer till någon person, med undantag för vad som är tillåtet enligt klausul 19.3.

19.3 Vardera part får lämna ut den andra partens konfidentiella information:

19.3. till dess anställda, tjänstemän, representanter eller rådgivare som behöver känna till sådan information för att utöva partens rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter enligt eller i samband med detta avtal, och

19.3.2 i enlighet med vad som kan krävas enligt lag, en behörig domstol eller någon statlig myndighet eller tillsynsmyndighet.

20. Tillämplig lag

Avtalet och alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Polsk lag. Parterna utesluter FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor, upprättad i Wien den 11 april 1980.

21. Behörighet

Varje part samtycker oåterkalleligen till att den gemensamma domstol som är behörig i staden Wrocław i Polen ska ha exklusiv jurisdiktion för att avgöra alla tvister eller krav som uppstår på grund av eller i samband med dessa Villkor eller dess föremål eller utformning.

22. Ansvarsfriskrivning & övrigt

22.1 Endast dessa villkor, med uteslutande av alla villkor som finns i Kundens dokument, ska styra alla avtal mellan Kunden och Leverantören. Ingen ändring kommer att ha någon som helst rättslig verkan om den inte har godkänts skriftligen och undertecknats av en direktör i företaget.

22.2 Att lägga en beställning hos Leverantören ska betraktas som ett godkännande av dessa Villkor, oavsett om beställningen är muntlig eller skriftlig och oavsett om den är undertecknad eller inte. Varje anställd hos Kunden som gör en beställning hos Leverantören ska anses ha full behörighet att göra denna beställning.

22.3 Leverantören ger ingen garanti för varor av något slag och garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, är härmed uteslutna. Leverantören åtar sig att på Kundens begäran driva alla rimliga krav mot tillverkaren av varorna för Kundens räkning.

22.4 En parts misslyckande eller fördröjning att utöva någon rättighet eller något rättsmedel enligt Avtalet eller enligt lag ska inte utgöra ett avstående.

22.5 Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i Avtalet är eller blir ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska den anses ändrad i den minsta utsträckning som krävs för att den ska vara giltig. Om en sådan ändring inte är möjlig ska den berörda bestämmelsen anses utgå.

22.6 Varje meddelande eller annan kommunikation som ges till en part enligt eller i samband med Kontraktet ska vara skriftlig och adresserad till den parten på dess registrerade kontor eller huvudkontor eller annan adress som parten kan ha angett skriftligen.

23. Tillstånd & användarvillkor för webbplatsen

23.1 Det är tillåtet att elektroniskt kopiera och skriva ut delar av någon av Leverantörens webbplatser i pappersform i det enda syftet att göra en beställning hos Leverantören eller att använda dem som en inköpsresurs.

23.2 All användning av det som anges ovan eller i avsnittet om upphovsrätt, inklusive reproduktion för andra ändamål än de som anges ovan, modifiering, distribution eller återpublicering, utan föregående skriftligt tillstånd från Leverantören är strängt förbjuden.

23.3 I den utsträckning som lagen tillåter tillhandahåller Leverantören sin webbplats och dess innehåll i befintligt skick och gör inga (och frånsäger sig uttryckligen alla) framställningar eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna webbplats eller den information, det innehåll, material eller de produkter som ingår på denna webbplats, inklusive, men utan begränsning till, garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Leverantören garanterar inte heller att den information som är tillgänglig via denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Information om priser och tillgänglighet kan ändras utan föregående meddelan.

23.4 Med undantag för vad som särskilt anges på denna webbplats, och i den utsträckning som lagen tillåter, är varken Leverantören eller någon av dess dotterbolag, direktörer, anställda eller andra representanter ansvariga för skador som uppstår till följd av eller i samband med användningen av denna webbplats eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats. Detta är en omfattande ansvarsbegränsning som gäller för alla skador av alla slag, inklusive (utan begränsning) kompensatoriska, direkta, indirekta eller följdskador, förlust av data, inkomst eller vinst, förlust av eller skada på egendom och krav från tredje part. För att undvika tvivel begränsar Leverantören inte sitt ansvar för dödsfall eller personskada endast i den mån det uppstår till följd av Leverantörens, dess dotterbolags, styrelseledamöters, direktörers, anställdas eller andra företrädares försumlighet.

Copyright © 2000 - 2024 Puckator EDC Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8AA, 54-610 Wrocław, Polen. Organisationsnummer: 389391683 , MOMS PL8943170010